• CFS 深圳前海散貨集拼中心往返珠三角散貨倉庫
  • CFS 香港集拼(駁船及中港車)往返深圳前海保稅港散貨集拼中心
  • 海外散貨拼箱直卸蛇口轉前海保稅港散貨集拼中心拆箱
  • 買家集拼
  • 進口集拼加分撥